ชื่อ - นามสกุล :นายสุระเด่น คุนุ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :88/8 ม.11 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
Telephone :0800531626
Email :kanlasin01@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : บริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : วิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :