[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง :: Khaowong Technical College

เมนูหลัก
แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
ข้อมูลวิทยาลัย
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลหลักสูตรฯ
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
บริหารทรัพยากร
งานบริหารทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
แผนงานฯ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายในสถานศึกษา
กิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
วิชาการ
แผนกวิชา
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
อศจ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
หน่วยงาน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมิณผล
สำนักนโยบายและแผน
สำนักพัฒนาสมรรถนครูฯ
สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยศึกษานิเทศก์
กลุ่มบริหารพัฒนา
สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
90 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
290 คน
สถิติเดือนนี้
2702 คน
สถิติปีนี้
38425 คน
สถิติทั้งหมด
115784 คน
IP ของท่านคือ 35.172.230.21


  

ชื่อ : นายสุระเด่น คุนุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : kanlasin01@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0800531626

ชื่อ : นายสุวินันท์ สีลาโคตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : suwinun.see2514@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0918380267

ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ โมลาขาว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : nikamam23@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0810662923

ชื่อ : นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : chittawan.kw@ovec.moe.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0895746255

ชื่อ : นางสาวเยาวเรศ กรกัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : yaowares.kornkan2519@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0908311835
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : บริหารทรัพยากร
3 : แผนงานและความร่วมมือ
4 : พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5 : วิชาการ